« wróć do strony głównej

 Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC (obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014 r.)     

 
§1. Uwagi ogólne
1.         Usługa „SMS MT EKSTRA RODZIC” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play).
2.         Usługę świadczy MobileFormats Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Centralnej 43B lok.4, 31-586, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 50.000 zł.
3.         Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a.      GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
b.     SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
c.      SMS MT – Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
d.     rejestracja www – zamówienie usługi poprzez wprowadzenie na dedykowaną serwisowi stronę www swojego numeru telefonu komórkowego i zweryfikowanie go otrzymanym na ten numer kodem PIN. W zależności od Operatora GSM, rejestracja powoduje bezpośrednie aktywowanie usługi lub niezbędne jest wysłanie SMS aktywującego.
4.         Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium MT na numer Premium SMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§2. Korzystanie z Usługi
1.      Usługa polega na dostarczaniu jej użytkownikom pomysłów na organizowanie czasu wolnego z dziećmi.
2.      Usługa jest promowana za pośrednictwem wysyłek SMS, stronach internetowych www.extrarodzic.pl oraz sprobuj-za-darmo.pl, a także wysyłek email.
3.      Usługa zostaje aktywowana po wysłaniu przez Użytkownika SMS-a o treści: RODZIC lub DZIECKO oraz START RODZIC lub START DZIECKO pod numer 60220 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów Orange, T-Mobile, Plus, Orange i Play (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
4.      W przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatora T-Mobile usługę można aktywować również poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści: RODZIC lub DZIECKO pod numer 80250.
5.      Aktywować usługę można również przeprowadzając rejestrację www na stronie internetowej dedykowanej serwisowi i/lub ( w zależności od Operatora GSM) wysłać wiadomość SMS pod numer zamawianej usługi, o treści podanej w opisie zamawianego Serwisu (zgodnie z informacją w §2 , punkt 3 Regulaminu).
6.      Usługa może zostać też aktywowana w systemie abonamentowym oraz pre-paid w sieciach Orange, T-Mobile i Play, poprzez wpisanie na stronie internetowej www.extrarodzic.pl swojego numeru telefonu oraz specjalnego PIN-u, który otrzymają na telefon za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z systemu MobileFormats.
7.      Usługa jest objęta promocją (dalej „Promocja”), która polega na udostępnieniu Użytkownikom 3-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi. Po tym okresie subskrypcja przechodzi w opcje płatną, a Opłata będzie zgodna z Opłatą za korzystanie z serwisu i wyniesie 2,46 zł z VAT za każdy SMS przychodzący w ramach zamówionej Usługi.
8.      Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT) za każdy SMS doręczony do użytkownika serwisu w ramach zamówionej usługi.
9.      Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika codziennie około godziny 10:00.
10.  Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania.
11.  W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP RODZIC lub STOP DZIECKO na numer MT 60220 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
12.  Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz, w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
13.  Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
14.  Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
15.  Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
16.  Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych wiadomości jest zabronione.
17.  Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer 22 8420566, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail: reklamacje@mobileformats.pl.
18.  Organizator SerwisuExtra Rodzic zastrzega, że jego użytkownicy mogą otrzymać drogą SMSową lub za pomocą połączenia głosowego, propozycję skorzystania z innych serwisów o podobnym charakterze.
§3. Odpowiedzialność
1.      MobileFormats oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
§4. Postanowienia końcowe
1.      Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2.      Regulamin Usługi dostępny jest w biurze Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz na stronie wap.smska.pl
3.      Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Mobileformats Sp. Z o.o., Warszawa 02-736, ul. Wróbla 24/1 z dopiskiem „MT EKSTRA RODZIC”.
4.      Reklamacje należy przesyłać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.

 


« wróć do strony głównej