« wróć do strony głównej

 

Regulamin usługi „Serwis Premium SMS/MMS MT”
 
§1. Uwagi ogólne
  1. Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., T - mobile.
  2. Usługę świadczy firma MobileFormats Sp. z o.o. (dalej: „MF”), z siedzibą w Krakowie, Pl. Szczepański 3 lok. 8, 31-011 Kraków.
  3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
    -GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
    -SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
    -SMS MT – Short Messaging Service Mogile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;
  4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium MT na którykolwiek z numerów Premium SMS/MMSMT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 
§2. Korzystanie z Usługi
1.     Aby aktywować Usługę należy wysłać na wskazany numer specjalny wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie serwisu (opłata za SMS aktywujący wynosi 0zł).
2.     Serwisy dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 
Nazwa serwisu
Numer dostępowy
Aktywacja serwisu
Częstotliwość
Godzina
MARZENIA
60168
CHCE
7 razy w tygodniu
11:30
 
3.     Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS/MMS MT to 1 zł; 1,23 zł z VAT.
4.     Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
5.     Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika w określonych
dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.
6.     Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium
SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego
Serwisu (§2. punkt 1).
7.     Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu
dezaktywowania danego Serwisu.
8.     W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP CHCE, na
numer Premium SMS/MMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS
dezaktywujący wynosi 0zł). 
9.     Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
10.  Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM.
11.  Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
12. Każdy użytkownik Serwisu dodatkowo ma możliwość wzięcia udziału w konkursie o zbliżonej tematyce, uregulowany przez oddzielny regulamin.
13. Każdy użytkownik Serwisu po 10 dniach korzystania z usługi otrzyma SMS odnośnikiem do strony wap z prośbą o przekazanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny, wybranie rodzaju „amuletu szczęścia” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez MF zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
14. Po przekazaniu swoich danych osobowych, wg procedury opisanej w pkt.12 §2 użytkownik Serwisu otrzyma od MF pod wskazany adres korespondencyjny „amulet szczęścia” w postaci bransoletki, bądź wisiorka.
15. Żadna informacja zamieszczona na stronach www lub wap Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
16. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
17. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
18. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.
19. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać na adres e-mail: reklamacje@mobileformats.com
 
§3. Odpowiedzialność
1.     MobileFormats oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
2.     MobileFormats nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
3.     MobileFormats nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, MobileFormats uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
4.     Niezależnie od powyższych ustaleń MobileFormats ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, MobileFormats nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działanie systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
5.     Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
6.     MobileFormats zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
7.     W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, MobileFormats nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.
 
§4. Postanowienia końcowe
1.     Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2.     MobileFormats zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie wap.smska.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEKS nr 1 do Regulaminu usługi „Serwis Premium SMS/MMS MT
z dnia 28.06.2013 r.
 
Organizator usługi „Serwis Premium SMS/MMS MT”: MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-586), przy ul. Centralnej nr 43B lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 zwany dalej „Organizatorem”, podjął następujące decyzje:
 
§2. Korzystanie z Usługi
 
Pkt. 2
 
Nazwa serwisu
 
Numer dostępowy
 
Aktywacja serwisu
 
Częstotliwość
 
Godzina
MARZENIA
60168
 
60177
START CHCE, CHCE
START CHCE, CHCE
7 razy w tygodniu
 
7 razy w tygodniu
11:30
 
11:30
 
Pkt.8
W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści:
·        STOP CHCE na numer Premium SMS MT 60168 jeśli Użytkownik zapisał się wysyłając SMS START CHCE pod numer 60168 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
·        STOP CHCE na numer Premium SMS MT 60177 jeśli Użytkownik zapisał się wysyłając SMS START CHCE pod numer 60177 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
 
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 roku.
 
ANEKS nr 2 do Regulaminu Usługi „Serwis Premium SMS/MMS MT”
 
Organizator usługi „Serwis Premium SMS/MMS MT”: MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-586), przy ul. Centralnej nr 43B lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 zwany dalej „Organizatorem”, podjął decyzje aktywowania usługi promocyjnej w serwisie, dalej zwana „Promocją”.
Warunki funkcjonowania Promocji.
Promocja polega na udostępnieniu Użytkownikom 4-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi. Po tym okresie subskrypcja przechodzi w opcje płatną, a Opłata będzie zgodna z Opłatą za korzystanie z serwisu i wyniesie 1,23 zł z VAT za każdy SMS przychodzący w ramach zamówionej Usługi.
Aby skorzystać z promocji, należy zapisać się do serwisu wysyłając SMS-a o treści: START CHCE pod numer 60177 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów Orange, T-Mobile, Plus i Play.
W przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów T-Mobile, Plus i Play usługę można aktywować również poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści: START CHCE lub o treści CHCE pod numer 60177.
W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP CHCE, na numer Premium SMS MT 60177 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM) w sieci PLUS, Orange i Play wysłanie SMS dezaktywacyjnego jest bezpłatne.
 
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku.
 
 
 
 


« wróć do strony głównej