« wróć do strony głównej

 

Regulamin usługi SMS MT MARZENIA
 
§1. Uwagi ogólne
1.      Usługa „SMS MT MARZENIA” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play).
2.      Usługę świadczy MobileFormats Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Centralnej 43B lok.4, 31-586, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 50.000 zł.
3.      Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a)     GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
b)     SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
c)      SMS MT – Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
d)     rejestracja www – zamówienie usługi poprzez wprowadzenie na dedykowaną serwisowi stronę www swojego numeru telefonu komórkowego i zweryfikowanie go otrzymanym na ten numer kodem PIN. W zależności od Operatora GSM, rejestracja powoduje bezpośrednie aktywowanie usługi lub niezbędne jest wysłanie SMS aktywującego.
4.      Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium MT na numer Premium SMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 
§2. Korzystanie z Usługi
1.      Usługa polega na dostarczaniu jej użytkownikom treści z marzeniami gwiazd i poradami jak spełniać swoje marzenia, plany, cele.
2.      Usługa promowana jest między innymi za pośrednictwem wysyłek SMS, strony internetowej sprobuj-za-darmo.pl oraz wysyłek email.
3.      Usługa zostaje aktywowana po wysłaniu przez Użytkownika SMS-a o treści: CHCE lub START CHCE pod numer 60177 lub 60168 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów Orange, T-Mobile, Plus, Orange i Play (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
4.      W przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatora T-Mobile usługę można aktywować również poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści: CHCE pod numer 80250.
5.      Aktywować usługę można również przeprowadzając rejestrację www na stronie internetowej dedykowanej serwisowi i/lub (w zależności od Operatora GSM) wysłać wiadomość SMS pod numer zamawianej usługi, o treści podanej w opisie zamawianego Serwisu (zgodnie z informacją w §2 , punkt 3 Regulaminu).
6.      Usługa jest objęta promocją (dalej „Promocja”), która polega na udostępnieniu Użytkownikom 4-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi. Po tym okresie subskrypcja przechodzi w opcje płatną, a Opłata będzie zgodna z Opłatą za korzystanie z serwisu i wyniesie 1,23 zł z VAT za każdy SMS przychodzący w ramach zamówionej Usługi.
7.      Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 1,23 zł + VAT (1,23 zł z VAT) za każdy SMS doręczony do użytkownika serwisu w ramach zamówionej usługi.
8.      Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika raz dziennie około godziny 11:30, od poniedziałku do niedzieli.
9.      Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania.
10.  W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP CHCE na numer MT 60177 lub 60168 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
11.  Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz, w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
12.  Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
13.  Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
14.  Każdy użytkownik Serwisu po 14 dniach korzystania z usługi otrzyma SMS odnośnikiem do strony wap z prośbą o przekazanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny, wybranie rodzaju „amuletu szczęścia” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Mobileformats zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
15.  Po przekazaniu swoich danych osobowych, wg procedury opisanej w pkt.14 §2 użytkownik Serwisu otrzyma od Mobileformats pod wskazany adres korespondencyjny „amulet szczęścia” w postaci bransoletki, bądź wisiorka.
16.  Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
17.  Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych wiadomości jest zabronione.
18.  Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer 22 8420566, w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 lub przesyłać na adres e-mail: reklamacje@mobileformats.pl.
19.  Organizator Serwisuzastrzega, że jego użytkownicy mogą otrzymać drogą SMSową lub za pomocą połączenia głosowego, propozycję skorzystania z innych serwisów o podobnym charakterze.
§3. Odpowiedzialność
1.      MobileFormats oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
 
§4. Postanowienia końcowe
1.      Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2.      Regulamin Usługi dostępny jest w biurze Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz na stronie wap.smska.pl
3.      Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Mobileformats Sp. Z o.o., Warszawa 02-736, ul. Wróbla 24/1 z dopiskiem „MT MARZENA”.
4.      Reklamacje należy przesyłać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.
 


« wróć do strony głównej